HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی


چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .


نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .


نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .


ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .


ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .


کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .


تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .


خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ . .

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:,♥ 11:45 ♥ HOMA ♥

 

 

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان …

آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود …

.

.

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ !

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 9 تير 1393برچسب:,♥ 7:15 ♥ HOMA ♥

 

 

ﺍﻭﻟﺶ ﺫﻭﻕ ﺩﺍﺭﯼ !


ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ...


ﺯﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﺖ ﻣﯿﺪﻩ !


ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺷﯽ ...


ﺍﺯ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﻣﯿﺎﯼ ...


ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺁﺭﺯﻭﺗﻪ !


ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺶ ﮐﻨﯽ !


ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !


ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﯽ !


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺪﻩ ...


ﻋﺸﻖ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺪﻩ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ !!!!


ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﯽ ...


ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﺑﺪﻩ ...


ﺑﺎ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ...


ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯼ !


ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ !!!


ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﻩ ...


ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ


ﻧﻤﯿﺸﻪ !


ﺩﺍﺭﯼ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﯽ ...


ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺿﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !


ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ...


ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ...


ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ !


ﺍﻣﺎ ...


ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮﻭﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ


ﻧﺪﯼ ... !!


ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...


ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ...


ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮑﺸﯽ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 8 تير 1393برچسب:,♥ 17:52 ♥ HOMA ♥ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ،ﺏ

ﻋﺪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﻮﻧﺶ ﻭ

ﺑﻬﺖ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ

.

.

.
امروز به اين اعتقاد

رسيدم بعضي مواقع:

ﺍﺯ ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺎﺭﻫﺎ ﺷـﺎﺥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! والااااا

.

.

.

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ
♥ شنبه 7 تير 1393برچسب:,♥ 6:25 ♥ HOMA ♥

 
برای سبز شدن
 
سفر بهانه ی خوبی است
 
درست باید رفت 
 
وتاب باید خورد
 
به گرد کوه و درخت 
 
برای سبز شدن سکوت باید کرد
 
و خیره باید شد 
 
به قد کشیدن یک ابر 
 
خوشه بستن تاک 
 
و راز سرمستی
 
قبول کن زیبا
 
همیشه در پس این لحظه خاطراتی هست 
 
که با کرشمه ی یک نام میشود آغاز
 
درنگ جایز نیست 
 
همیشه می شود آغاز یک مسافر بود
 
همیشه می شود از باغ آرزو پیچید
 
به سمت جاده ی یوش
 
درست می گویم
 
همیشه آخر خرداد اول عشق است
 
به فکر راه نباش
 
همیشه در پل خواب 
 
مجال بیداری است
 
بیا و چشم بپوش از غروب پشت سرت
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 6 تير 1393برچسب:,♥ 18:41 ♥ HOMA ♥

 

ما عاشق نیستیم...

 

ما عاشق ، ماجراهای ساده ی عاشقانه ایم…

.

.

.آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش…


بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ


دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم…

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 6 تير 1393برچسب:,♥ 18:35 ♥ HOMA ♥

 

شــب از مـهـتـاب ســر مــیـره ، تـمـام مــاه تــو آبــه

 

شـبـیـه عـکس یک رویــاسـت ، تــو خــوابـیـدی جـهـان خــوابـه

 

زمــیـن دور تـو می‌گـرده ، زمـان دسـت تـو افـتـاده

 

تـمـاشـا کـن سـکـوت تـو ، عـجب عـمـقی بـه شـب داده

 

تـو خـواب انـگار طـرحی از گـل و مـهـتـاب و لـبـخـنـدی

 

شـب از جـایی شـروع مـیشـه کـه تـو چـشمـاتـو مـی بـنـدی

 

تـو رو آغــوش می‌گـیـرم تـنـم سـر ریـز رویـا شـه

 

جـهـان قــد یـه لالایی تـوی آغـوش مـن جـا شـه

 

تـو رو آغـوش می‌گـیـرم ، هـوا تـاریـک‌تــر مـی‌شـه

 

خــدا از دسـت‌هـای تـو بـه مـن نـزدیـک‌تـر مـی‌شـه

 

زمـیـن دور تـو می‌گــرده ، زمـان دسـت تـو افـتـاده

 

تـمـاشـا کـن سـکوت تـو عـجـب عـمقی بـه شـب داده

 

تـمـام خـونـه پــر می‌شـه از ایـن تـصـویـر رویـایی

 

تـمـاشـا کـن ، تـمـاشـا کـن چـه بـی‌رحـمــانـه زیـبـایـی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:,♥ 19:15 ♥ HOMA ♥

به گریه های من قهقه میزند!!


کسی که روزی بهم میگفت:


اخم کنی میزنمت ها...!!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 4 تير 1393برچسب:,♥ 7:13 ♥ HOMA ♥

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما...

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا ؟

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 3 تير 1393برچسب:,♥ 7:13 ♥ HOMA ♥همه ی مردمان


سر به سنگ می گذارند

تا کسی را پرستش کرده باشند ....

بیا !

می خواهم سر به روی سینه ات بگذارم ....

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 2 تير 1393برچسب:,♥ 6:58 ♥ HOMA ♥

 

داشتم از درد به خود می پیچیدم


همسایه ها گفتند


چقدر قشنگ قر می دهی!


و سالهاست ........ رقاص پردرد خیابانهایم!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 1 تير 1393برچسب:,♥ 10:43 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز