HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 29 دی 1391برچسب:,♥ 12:4 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 29 دی 1391برچسب:,♥ 11:47 ♥ HOMA ♥

 

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگه جایی برای جسدم نیست.
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,♥ 7:0 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 26 دی 1391برچسب:,♥ 6:48 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 25 دی 1391برچسب:,♥ 7:8 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 21 دی 1391برچسب:,♥ 12:12 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,♥ 17:40 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,♥ 6:57 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,♥ 6:50 ♥ HOMA ♥

 

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه
 
نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن
 
را برایت تکرار کند و
 
 
تو از او رسم محبت بیاموزی
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,♥ 6:48 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 دی 1391برچسب:,♥ 6:44 ♥ HOMA ♥

 

زندگی پژمردن یک برگ نیست
 
بوسه ای در کوچه های مرگ نیست
 
 
 
 زندگی یعنی ترحم داشتن با شقایقها
 
 
 
 
تفاهم داشتن

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 19 دی 1391برچسب:,♥ 9:43 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 19 دی 1391برچسب:,♥ 9:42 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 18 دی 1391برچسب:,♥ 17:58 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 17 دی 1391برچسب:,♥ 18:56 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 17 دی 1391برچسب:,♥ 18:54 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 17 دی 1391برچسب:,♥ 18:51 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 16 دی 1391برچسب:,♥ 8:41 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 16 دی 1391برچسب:,♥ 8:25 ♥ HOMA ♥

 

خودتو برای دیگران ارام ورق بزن چون اگر تمام بشی می رند سراغ دیگری

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 16 دی 1391برچسب:,♥ 8:23 ♥ HOMA ♥

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 16 دی 1391برچسب:,♥ 8:19 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز