HOMA JoON

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ سرگرمی تفریحی

بــنـده حـتى شــده بـا زور تـــو را مـى خــواهـــم
 
تــا بــدانـى بــه چـه مـنـظـور تــو را مـى خـواهـم !
 
عـاشـقى كـارِ دل اســت و دو طــرف بــى تـقـصــيــر
 
طــبـقِ فــرمـايــشِ مــذكــور تــو را مـى خــواهــم
 
گــرچــه " آن جــور ... " كــه گـفـتـن نـشــود ، امــا بــاز
 
مـطمـئـن بـاش كـه " ايــن جــور ... " تــو را مـى خـواهـم
 
آن شــبِ وصــل كـه گـفـتـنـد ولـى نــزديـك اســت
 
لاجــرم مـدتـى از دور تــو را مــى خــواهــم
 
مـطــربـى چـون كــه حـــرام اسـت در اســلامِ عــزيــز
 
بــى دف و تـنــبـك و تـنـبــور تــو را مـى خــواهــم
 
از هــمــان بــدو تــولــد كـه بـگـيــرى ... آن وقــت ،
 
بــرســى ... تــا بــه لــب گـــور تـو را مـى خـواهــم
 
زشــتـى ات هــر چــه كــه بـاشــد بـه نـظــر زيـبــايـى
 
ايــن مـنــه كـلـه خــر و كــور تــو را مـى خـواهــم ...
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:,♥ 16:11 ♥ HOMA ♥

برایِ تــــو می نویسم

می رومـــ
 
و پشتـــــ خواهمـــ کــرد
 
به تمـــامیِ تپشــهایِ این دقایــــق
 
دل خواهمــ کَنـد 
 
بی تـــــو خواهمــ زیـستـــــ
 
گوش خواهــمــ سپـرد
 
 فریــاد خواهمــ شد
 
مهربان نخواهمــ بـود
 
دل نخواهمــ سپرد
 
 آرامـــــتر که شدمــ
 
بــــــی تــــــو خواهمــ مــــــرد ... ♥ 
 
برای تو
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:,♥ 16:8 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 5 آذر 1393برچسب:,♥ 18:22 ♥ HOMA ♥

 

کــنـار تــو کـه بـاشــم مـن پــرم از حــس آزادی 

 

نـمی دونی تــو بـا عـشقـت چـه دنـیـایی بــهـم دادی

 

نـفـهـمیـدم چــجــوری شــد تـمـاشـای تــو عـادت شــد

 

بــرام از تــو نـوشـتـن هــم یـه جــورایی عــبادت شـد 

 

چـقـدر خــوبـه کـه آرامــش از احــسـاس تــو ســر مـیــره

 

یـه عــمـره ایـن پـسـر بـچـه بـا چـشمـای تــو درگــیـره

 

بـا اون روزهــا کـه مــیـدونی قــراره دل بـه دریــا زد

 

قــراره خــاطــره هــا رو یـه جــای فــاصـلـه جــا زد

 

هــمیـشـه فـکـر مـن ایـنه کـه دســتـام تــوی دسـتـاتـه

 

دلــم تـا آخــر دنـیا تـا هــر جـا باشـی هــمـراتـه

 

تـا روزی کـه تــو ایـنـجـایـی تـمــوم غـصـه هــام هـیـچـه

 

داره آوازه ی ایــن عــشـق تــو گــوش شـهـر مـی پـیـچـه

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 19 مرداد 1393برچسب:,♥ 7:33 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 13 مرداد 1393برچسب:,♥ 11:10 ♥ HOMA ♥

بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی


چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .


نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .


نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .


ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .


ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .


کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .


تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .


خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ . .

 

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:,♥ 11:45 ♥ HOMA ♥

 

 

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان …

آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود …

.

.

ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺭﺍﺯﻳﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ !

ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻢ !

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 9 تير 1393برچسب:,♥ 7:15 ♥ HOMA ♥

 

 

ﺍﻭﻟﺶ ﺫﻭﻕ ﺩﺍﺭﯼ !


ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ...


ﺯﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﺖ ﻣﯿﺪﻩ !


ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺷﯽ ...


ﺍﺯ 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﻣﯿﺎﯼ ...


ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺁﺭﺯﻭﺗﻪ !


ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺶ ﮐﻨﯽ !


ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !


ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﯽ !


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺪﻩ ...


ﻋﺸﻖ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺪﻩ ...


ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ !!!!


ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﯽ ...


ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﺑﺪﻩ ...


ﺑﺎ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ...


ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯼ !


ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ !!!


ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﻩ ...


ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ


ﻧﻤﯿﺸﻪ !


ﺩﺍﺭﯼ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﯽ ...


ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺿﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !


ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ...


ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ...


ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ !


ﺍﻣﺎ ...


ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮﻭﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ


ﻧﺪﯼ ... !!


ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...


ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ...


ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮑﺸﯽ...

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 8 تير 1393برچسب:,♥ 17:52 ♥ HOMA ♥ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ،ﺏ

ﻋﺪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﻮﻧﺶ ﻭ

ﺑﻬﺖ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ

.

.

.
امروز به اين اعتقاد

رسيدم بعضي مواقع:

ﺍﺯ ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺎﺭﻫﺎ ﺷـﺎﺥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! والااااا

.

.

.

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ
♥ شنبه 7 تير 1393برچسب:,♥ 6:25 ♥ HOMA ♥

 
برای سبز شدن
 
سفر بهانه ی خوبی است
 
درست باید رفت 
 
وتاب باید خورد
 
به گرد کوه و درخت 
 
برای سبز شدن سکوت باید کرد
 
و خیره باید شد 
 
به قد کشیدن یک ابر 
 
خوشه بستن تاک 
 
و راز سرمستی
 
قبول کن زیبا
 
همیشه در پس این لحظه خاطراتی هست 
 
که با کرشمه ی یک نام میشود آغاز
 
درنگ جایز نیست 
 
همیشه می شود آغاز یک مسافر بود
 
همیشه می شود از باغ آرزو پیچید
 
به سمت جاده ی یوش
 
درست می گویم
 
همیشه آخر خرداد اول عشق است
 
به فکر راه نباش
 
همیشه در پل خواب 
 
مجال بیداری است
 
بیا و چشم بپوش از غروب پشت سرت
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 6 تير 1393برچسب:,♥ 18:41 ♥ HOMA ♥

 

ما عاشق نیستیم...

 

ما عاشق ، ماجراهای ساده ی عاشقانه ایم…

.

.

.آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش…


بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظـہ هــآیی رآ کــ ـہ


دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم…

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 6 تير 1393برچسب:,♥ 18:35 ♥ HOMA ♥

 

شــب از مـهـتـاب ســر مــیـره ، تـمـام مــاه تــو آبــه

 

شـبـیـه عـکس یک رویــاسـت ، تــو خــوابـیـدی جـهـان خــوابـه

 

زمــیـن دور تـو می‌گـرده ، زمـان دسـت تـو افـتـاده

 

تـمـاشـا کـن سـکـوت تـو ، عـجب عـمـقی بـه شـب داده

 

تـو خـواب انـگار طـرحی از گـل و مـهـتـاب و لـبـخـنـدی

 

شـب از جـایی شـروع مـیشـه کـه تـو چـشمـاتـو مـی بـنـدی

 

تـو رو آغــوش می‌گـیـرم تـنـم سـر ریـز رویـا شـه

 

جـهـان قــد یـه لالایی تـوی آغـوش مـن جـا شـه

 

تـو رو آغـوش می‌گـیـرم ، هـوا تـاریـک‌تــر مـی‌شـه

 

خــدا از دسـت‌هـای تـو بـه مـن نـزدیـک‌تـر مـی‌شـه

 

زمـیـن دور تـو می‌گــرده ، زمـان دسـت تـو افـتـاده

 

تـمـاشـا کـن سـکوت تـو عـجـب عـمقی بـه شـب داده

 

تـمـام خـونـه پــر می‌شـه از ایـن تـصـویـر رویـایی

 

تـمـاشـا کـن ، تـمـاشـا کـن چـه بـی‌رحـمــانـه زیـبـایـی

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:,♥ 19:15 ♥ HOMA ♥

به گریه های من قهقه میزند!!


کسی که روزی بهم میگفت:


اخم کنی میزنمت ها...!!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 4 تير 1393برچسب:,♥ 7:13 ♥ HOMA ♥

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

که همتی از درون

لازم است

حالا اما...

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

می خواهم اندکی بیاسایم

فردا

فردا

برمی خیزم

وقتی که فهمیده باشم چرا ؟

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 3 تير 1393برچسب:,♥ 7:13 ♥ HOMA ♥همه ی مردمان


سر به سنگ می گذارند

تا کسی را پرستش کرده باشند ....

بیا !

می خواهم سر به روی سینه ات بگذارم ....

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 2 تير 1393برچسب:,♥ 6:58 ♥ HOMA ♥

 

داشتم از درد به خود می پیچیدم


همسایه ها گفتند


چقدر قشنگ قر می دهی!


و سالهاست ........ رقاص پردرد خیابانهایم!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 1 تير 1393برچسب:,♥ 10:43 ♥ HOMA ♥

 

 

تـو چـی داری تـو اون چـشـمـات کـه هـم آبــه هـم آتـیـشـه ؟ 
 
 
کـه اقـیـانـوس مـیـتـونـه تــو چشـمـای تـو خـالـی شـه . . . 
 
 
تــو چـی داری تــو اون چـشمـات کـه هــر چـشمی رو مـیگیـره ؟ 
 
 
کـه هـر خـوابی رو مـن دیـدم ، واسـه چـشمـات مـیـمـیـره . . . 
 
 
مـثـل دیــوونـه هــا هـر آن ، حـواسـم بـا تـو درگـیـره 
 
 
تـو کـه چـشـمـاتـو مـیـبـنـدی ، چـشـامـو خـواب مـیـگـیـره . . . !
 
 
چـه حـسی تـوی دسـتـاتـه کـه تـا دسـتـامـو مـیگیـری 
 
 
جـدا مـیشـه از ایـن دنـیا ، تـو آغـوشـت یـه زنـجـیـری 
 
 
دوبـاره پـای چـشـم تـو ، شـبـو تـا صـبـح بـیـدارم 
 
 
تـحـمل کـن صـدایی رو کـه مـیـگه " دوسـتـت دارم " !
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ شنبه 31 خرداد 1393برچسب:,♥ 5:48 ♥ HOMA ♥

 

آﺩﻣﺎﯼ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻋﺎﺷﻖ میشن...

 

ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺣﺴﺎﺳﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯿﺪﻥ...


ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺖ میگن ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻥ...


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺩﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ...


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎﺕ میزارن...


ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﻦ، ﺳﺎﮐﺖ میشن، ﭼﯿﺰﯼ نمیگن، ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺮﻥ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ هیچوقت ﺑﺮ نمیگردن!!!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,♥ 8:53 ♥ HOMA ♥
گـمان میـکردم قـانع بـاشیو بـه شـکستـن دلـم اکتـفا کـنینه ایـنکه فستـیـوالـی از دروغ به راه بـینـدازیو در آخـر بـگویـی:میـروم تا اذیـت نـشوی بـهتـرین مـن!
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 29 خرداد 1393برچسب:,♥ 18:15 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:,♥ 20:15 ♥ HOMA ♥

 

خـیـلی مــمـنـون انـقـد آســون مـنـو داغــون کـردی

 

واســه احـسـاسی کـه داشـتـم دلـمــو خــون کـردی

 

تـو کـه هـیـچ حـسی بـه ایــن قـصـه نـداشـتی واسـه چـی

 

مـنـو بـه مـحـبـت دو روزه مـهـمـون کـردی

 

هـمـه عـالــم مـی دونـسـتـن کـه بــری مـیـمـیـرم

 

امـا رفـتی و هـمـه عـالـمـو حـیــرون کـردی

 

خـیـلی مـمـنـون واسـه هـر چـی کـه آوردی بـه ســرم

 

خـیـلی مـمـنـون ولـی مـن هـیـچ وقـت ازت نمـی گــذرم

 

مـن حـواسـم بـه تـو بـود و تـو دلـت سـر بـه هــوا

 

بـا هـمـیـن سـر بـه هـوایـیـت مـنـو ویــرون کـردی

 

مـن کـه بـا نـگاه شـیـریـن تـو فـرهــاد شـدم

 

مـگه ایـن کـافی نـبـود کـه مـنـو مـجـنـون کـردی ؟

 

هـمه عـالـم مـی دونـسـتـن کـه بــری مـیـمـیـرم

 

امـا رفـتـی و همـه عـالـمـو حـیـرون کـردی

 

خـیلی مـمـنـون واسـه هـر چـی که آوردی بـه ســرم

 

خـیـلی مـمـنـون ولی مـن هـیـچ وقـت ازت نـمی گـذرم

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 27 خرداد 1393برچسب:,♥ 16:2 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ دو شنبه 26 خرداد 1393برچسب:,♥ 6:28 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 25 خرداد 1393برچسب:,♥ 7:14 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ یک شنبه 25 خرداد 1393برچسب:,♥ 7:10 ♥ HOMA ♥

لـحـظـه ی قـشـنگـیه وقــتـی کــه یــواشــکی بــرگــردی تـا بـتــونـی
 
 
عـشـقـتــو نـگاه کـنـی !
 
 
بــعـد بـبـیـنـی کــه اون دسـتـاشـو گــذاشــتـه زیــر چــونـه اش
 
 
زل زده بــهــت...!!
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
ادامـ ـه حرفـ ـامونــ

 

دلــم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛
 
 
پــُـر از جــایِ خــالـیِ تـــو 
 
 
پــُـر از دلــتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو 
 
 
پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن 
 
 
در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تـــــو 
 
 
پــُـر از حــس پــرواز
 
 
پــُـر از تـــــــــــــــــو ...
 

****************************************************

 
تقـــــصير ِ مــסּ نيســــت 
 
 
بعـــــــــضی آدمــــہـــا شبيـــہ توأنـــــــد 
 
 
ناچــــــــارم میــــڪـنـــند
 
 
برگـــــــــــــــردم 
 
 
دوبـــاره نگــــاه ڪـنم
 
 
و بــــــــــاز.... 
 
 
شبیـہ ِ سرباز ِ شڪـســــــــــت פֿــــورده ای
 
ڪـہ تمام زندگی اش را
 
جنـــگ بلعـــــــــیده 
 
بـہ دوردست خـــــــیره شوم!
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 22 خرداد 1393برچسب:,♥ 17:35 ♥ HOMA ♥

 

وقـتـی مـیـخــواد بــارون بـیاد ابــرا مـیـشـن شـکـل دلـــت 

 

تــمــومــه خــونَـمــون شـــده شـکل چـشـای خــوشـگلـت 

 

تــو بـاغــچـه ی خــاطـــره هــام یــاد تــو پــرســه مـی زنــه 

 

تــو جــاده ی جـــــدایـی مـــون بـغـض زمـــونــه مـی شـکـنـه 

 

رفـتـنـتْ طــولانـی شــده ، عــادت نــداشـتـی دیــر کُـنـی 

 

ایــن خـسـتـه رو بــرنـجـونـی ایــن دل ُ دلـگـیــر بـکـنـی 

 

شـــایـد تــو دلـخــوری ازم ، شــایـد مـنـم مـقـصــرم 

 

بـیـا مــجــازاتــم بـکـن هــر چــی بـگی مــن حــاضـــرم 

 

کـاشــکی مـی اومــدی بـازم مـثـه زمـــون بـچـگـیـت 

 

دوبــاره آشـتـی مـی شــدیـم بـیـاد قــهـــرِ کــودکـیـت 

 

امــا دیـگـه بــزرگـــ شـدی ، مـغــروری قــد آســمــون 

 

یــه رنـگـیـتــو نـمـی بـیـنـم ؛ شــدی مـثـه رنـگـیـن کـمـــون 

 

انــگـاری دوســتـم نــداری قـهــرت یــه نــوع بــهــونـه اس 

 

مـیـگی بــایــد جـــــدا بـشـیـم مـقـصــرَم زمــونـه اس 

 

زمـونــه تـقـصـیــر نــداره ؛ انـگاری تـقـصـیـر مـنـه 

 

تــو رفـتـی تـنـهـا شــدم و تــنـهـایی تــقـدیــر مـنــه 

 

از وقـتتی نـیـسـتی پـنْـجَـــرَم بـاز نـمـیـشـه بــه روی مــن 

 

افـســـردگـی ســراغـمـه ، نـمــونـده تــار و مــوی مـــن 

 

شـکـسـتــم از دوری تـــو ، نــدیــدی ایـن شـکـسـتـنُ 

 

بـــدجــوری پــژمــرده شــدم قـــول مـیــدم نـشـنـاسـی مـنـو 

 

قــول مـیــدم نـشنـاسی مـنـو . . . :(

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ چهار شنبه 21 خرداد 1393برچسب:,♥ 7:23 ♥ HOMA ♥

 

کــلافـــه ام از پـت پـت ایــن فـــانـــوس . . . !

 

خــــامـــوشــش کــن . . . !   

 

تــا چـشـمـم عـــادت کــنـد ، بــه تــاریـکی . . . !   

 

اصــلا نــبـــودن . . . بــهـتــر از ، نـصـفــه نــیـمـه بــودن اســت . . . ! 

 

****************************

گـــاهـی از فـکــر کـــردن به تــــو فــــرار مـی کنــم 

 

مـثــل رد کــردن آهــنــگی کــه خــیـلـی دوسـتــش دارم . . .

 

********************************

 

بـعـضے از آכمــهـا مــا رو پـشـیـمــوטּ مـیـڪـنن

 

 از ایـنڪــہ بـهشــوטּ بــכے نـڪـرכیــم!

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ سه شنبه 20 خرداد 1393برچسب:,♥ 17:39 ♥ HOMA ♥

چه حس خوبیه یکى رو داشته باشى...

حتى وقتى سرش شلوغه

یهو برگرده بهت بگه:

"محض اطلاع" حواسم بهت هست هاااا..
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,♥ 15:24 ♥ HOMA ♥

به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید
♥ پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,♥ 15:20 ♥ HOMA ♥اهنگ پیشواز